teisipäev, 12. märts 2019

TeachUPi kursus nr 3: Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

2. mooduli järg


2.4 Õpilase juhirolli tugevdamine (iseseisvus)Siin vaatame, mida peaks endiselt õpetaja otsustama ning mida võiks õpilane iseseisvalt otsustada ja teha.

1. video - Elena Pezzi ja Phil Spoor
EP - kui õpilane õpib üksi ja ta ei tee seda, siis kannatab ainult tema. Kui tehakse koostööd ja õpilane ei tee tööd, siis kannatab kogu meeskond. Ühine vastutus.
Projekti üldine olemus (kindlad raamid) on õpetaja määrata. Protsessi vältel saavad õpilased olla iseseisvad ja otsustada ise, kuidas projekti eri etappe ja tegevusi korraldada, milliseid tööriistu kasutada, et lõpptulemust saavutada. Tavaliselt on lõpptulemuseks multimeediatoode.
Sellisel juhul on tegu kahesuguse vastutusega: õpetaja, kellel on oma ettekujutus ja kes teab, kuidas selle poole pürgida ning õpilased, kes vastutavad on töö ja lõpptulemuse elluviimise eest.
PS - õpetaja peab kogu tegevust jälgima ja vajadusel sekkuma ning õpilastega pidevalt suhtlema. Seega hõlmab kogu idee teatavat iseseivust, konkreetset ülesannet ja rolli, mille eesmärk on ülesanne iseseisvalt täita ja oma rühma panustada. Oluline on õpetaja tugi.

2. video - Sara Comben
Õpilaste ülesanne oli luua mitmesuguseid olendeid. Neile see meeldis. Õpetaja otsustas selle projekti viia uuele tasandile. Ta kaasas õpilasi juba kavandamisetapis, et neil tekiks oma töö suhtes omanikutunne. Eelmises projektis tehti loomade kavandid. Nüüd mõtlesid lapsed, et võiks need loomad teha plasteliinist ja siis teha animatsioon.
Teevad koos ajurünnakuid, et saaks nende kaudu kavandada klassiruumi tegevusi.
Õpetaja jälgib, millises etapis õpilane kogu protsessis on.
Osad töötasid iPad´idega, et luua Book Creatori abil raamatuid, osad tegid koostööd interaktiivse tahvli kaudu, dikteerides üksteisele, mis teksti sisestada. Osad tegid pilte, kasutadaes Tux Painti, osad pildistasid, osad tegid iStop-animatsiooni, kasutasid selleks rühmatööna kirjutatud poeemi.

Lisa video - Javier Ramos Sancha
Õpilaste poolt tulevad projektiideed. Kui enamus klassist on nõus, siis tehakse seda.

Tegevus 4 - Vastata vähemalt kahele küsimusele:
1. Kui palju tuleks anda õpilastele iseseisvust koostöös õppimisel?
Vaadates 2. videot tekkis mul mõte, et võiks proovida õpilaste ajurünnaku abil panna ühiselt paika eesmärgi püstitamiseks vajalikud sammud ehk kaasata kavandamisprotsessti. Kaardistada ka vajaminevaid asju, vahendeid, ... Aga loomulikult on vaja järk-järgul õpilaste iseseisvust ja vastutust suurendada.
2. Milliseid konkreetseid õpilase iseseisvuse toetamise strateegiaid te selle jaotise 2. videos märkasite? Milliseid oskate veel nimetada?
Õpilaste kaasamine tunni ja tegevuste kavandamisse. Huvidele vastavate vahendite valimine. Võimalus erinevas tempos töötada. Kui tähtaeg on kõigil sama, aga tempo on erinev, kas ei teki siis mõnel ajapuudust?
Kui projekt toimub mitmeid tunde või päevi, siis võiks olla iga päeva või tunni järel väike vahekokkuvõte: kuidas meil läks, kas midagi ebaõnnestus, kas midagi tuleb ümber mõelda, kas oleme ajagraafikus jne.
3. küsimus valik video kohta.
Vaatasin ka 3. videot. Nõustun Elle kirjutatuga algklaaside kohta. Suuremates klassides tuleks see kõne alla siis, kui koolil on kombeks viia kord või kaks korda aastas läbi projektipäevi või nädalat. Siis võiks seda teha ja siis saaks kaasata eri aineid.
Kuid matemaatika tunnis ei kujuta ma veel selliseid projekte ette. Vähemasti mitte nii ulatuslikke. Midagi väikest peab ju varsti kohe kokku panema hakkama tunnikava jaoks.


2.5 Koostöös õppimise tööriistad


Video - milliseid tööriistu kasutavad Eduard Caburet, Phil Spoor ja Elena Pezzi.
EC - Kahoot, Plickers (tunnikontrollid ja küsimustikud)
PS - Kasutadavad oma koolis virtuaalset õpikeskkonda, mis on õppetöö platvorm, kus on kasulikke vahendeid nii õpilastele kui õpetajatele. Kagani koostööpõhise õppe strateegiad - aitavad õpilaste rühmatööd korraldada. Kasutavad ka Google´it ja selle integreeritud kommentaaritööriist.
Üks kasulik tööriist on ka veebipäevik - iga klassi privaatne platvorm - mille kaudu nad saavad teha koostööd.
EP - Padlet või ühine teadete tahvel. Arutlusteks ja väitlusteks - Tricider

Tegevus 5 - Milliseid tööriistu kasutate või tahaksite kasutada?
Kaaskursuslastel saadud uued keskkonnad: Flockdraw - ühisjoonistamine, Canva - infograafika, plakatid, Popplet - mõistekaardi koostamine, fotokollaaž jm - Fotor, Lenzoo, Thinglink

Minu vastus: Ka mina olen kasutanud videos mainitud Tricideri - kogusin sinna 9. klassi eksamiks enim kordamist vajavaid teemasid, mida õpilased välja pakkusid. Samuti Kahooti.
Lisan veel keskkondi, mida pole siin lehel mainitud. Olen kasutanud Coggle.it - ühiselt mõistekaardi tegemine, bubble.us - ajurünnak või mõistekaart, baamboozle.com - kuldvillaku sarnane.


2.6 Hindamine koostöös õppimise keskkonnas


Video - Elena Pezzi hindamisest
Tema tutvustab enne lõpptoote loomist hindamispõhimõtteid. See annab võimaluse hindamiskriteeriumeid tutvustada ja läbirääkida. Võib ka juhtuda, et loome hoopis uued hindamispõhimõtted. Püüan meeles pidada kahte põhimõtet: protsessi ja tulemit.
Protsessi hindamine hõlmab õpilaste töö jälgimist, rühma liikumapanevat jõudu, tööprotsessi ja tulemi tagasisidestamist.
Kuidas jagada aega rühmapõhise esitluse ja koostöö ning individuaalse vastutuse ja töö vahel?
On üsna kasulik, kui iga koostööpõhine tegevus lõpeb esitlusega, seejuures on igal õpilasel täita oma roll.

Lisa video - väga hea idee keele õpetajatele

Tegevus 6 - Kas olen õpilaste koostöö hindamiseks kasutanud kontrolltabeleid?
Ma ei ole kasutanud rühmatööd palju ja selle hindamist veel vähem. Seega oli väga hea, et siin pakuti vaatamiseks ja ka kasutamiseks igasuguseid hinnangu ja vaatluslehti. Aitäh! Neid uurides hakkab ka enda mõte liikuma. Jagan oma viimatist rühmatöö lehte ja hinnangulehte vastaval Padletil.


2.7 Koostöös õppimise korraldamise proovikivid


1. video
Õpilased pole harjunud uue õppeviisiga, peavad õppima seda mitte kartma.
Raske on töötada, kui on liiga palju rühmi.
Igas rühmas on ka õpilasi, kes ei taha kaasa töötada. Õpetaja ei tohi ainult sellega tegeleda vaid kõigi õpilastega.

2. video - Phil Spoor
Meil on kahte liiki õpilasi: 1) need, kes lihtsalt ütlevad, et neile ei meeldi rühmatöö - need on lihtsalt arglikud, aga nendele tuleb selline rühmatöö kasuks ja lõpuks nad naudivad kogu protsessi rohkem kui teised. 2) need, kes siiralt rühmatööd ei armasta. Need jagunevad ka kaheks: 1) kehvemate õpitulemustega. Nende jaoks on õpetaja tugi oluline, kes aitab teistega suhelda  2) teistest võimekamad, kes arvavad, et rühmatöö takistab nende arengut. Nendele tuleb seletada, et neid ei hinnata teiste õpilaste töö põhjal.

Tegevus 7 - Milliste proovikividega olete kokku puutunud? Kust võiks abi saada?
Kuna õpilased pole harjunud sellisel viisil õppima, läheb rohkem aega. Abi - harjutada sellist õppeviisi.
Leidub õpilasi, kes ei soovi ise panustada, püüavad lihtsamalt läbi saada. Abi - rääkida kolleegiga, kellel võiks olla häid mõtteid selliste õpilaste motiveerimiseks.
Õpetaja peab ka õppima õpilaste jälgimist ja hinnangu andmist. Esialgu jälgida võib-olla ühte aspekti, hiljem kahte jne.


2.9 Mooduli kokkuvõte


Testi tulemus esimese korraga 100!
Seega olen midagi õppinud.

Foorumisse postitatud kokkuvõte on järgmine:


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar