neljapäev, 28. veebruar 2019

TeachUPi kursus nr 3: Koostöös õppimine praktikas - kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?

1. mooduli järg


1.5 Ülevaade koostöös õppimise tavadest


Video 1 - Kuidas kasutab Betsy Hustler põhikooliõpilastega projektitööd praktikas. Kuidas innustab oma õpilasi saama headeks probleemilahendajateks.

Ma vestlen nendega, et suunata neid ise otsuseid tegema - see on osutunud tõhusaks.
* Õpilased valmistasid pabertorude ja teibiga kuubi. Siis meenutasid koos ruumala valemit ja arvutasid: V = 125
* On vaja kevadmessi jaoks õhupalle mahuga 6 kuupmeetrit. Kuidas seda ülesannet täita? Peame teadma, mida kuupmeeter tähendab.
* Kõigepealt moodustame rühmad. Ta annab igale lapsele kaardi, mille tagaküljel on teatavad kategooriad. Õpilaste ülesanne on need kokku sobitada. Nii moodustuvad rühmad.
* Ülesanne meisterdada kuup ruumalaga 1 kuupmeeter.

Video 2 - Kuidas korraldab Laura Linzitto rühmatööd debati vormis. Kuidas kasutab õpperuume rühmatöö toetamiseks.

Itaalias inglise keele õpe (18 a neiud). Väitlemiseks vaja paika panna poolt ja vastu argumendid. Mööbel on selline, et rühmatööks pannakse lauad ringikujuliseks. Debati ajaks astmeteks, et pooltargumente esitav rühm on vastuargumente esitava rühmaga vastakuti. Kasutatakse ka pulte.
Õpilased - me võime ringi liikuda, teiste rühmade tööga tutvuda, abi küsida. Lisaks püüame tööks vajaliku materjali ise otsida, mitte ei saa seda õpetajalt. See aitab rolli paremini sisse elada ja enda tegevust isikupärastada.
Õpilased loovad oma õppematerjali ise ja see paneb nad tundma oma õppe juhtijana. Tehnoloogia on kahtlemata väga oluline tugi, aga mitte eesmärk omaette. Tehnoloogia muudab viisi, kuidas me õpime ja õpetame. Neile meeldib rühmatöö, sest nad saavad üksteist toetada. Lihtsam on abi küsida kaaslastelt kui õpetajalt. See võib suurendada ka klassi ühtekuuluvustunnet.

Tegevus 5 - Koostööd toetav klassiruum
Jagage siin oma klassi kohta fotot, joonistust, visandit või kirjeldust ning märkige kolm konkreetset asja, mida sooviksite selle puhul muuta.Tegevus 6 - Koostöös õppimise praktikavõimalused
Milliseid tehnikaid kasutada, et ärgitada oma õpilasi probleeme lahendama?


1.6 Teie tunnikava: sissejuhatus kursuse lõputöösse


Tuleb koostada tunnikava, milles on lõimitud koostöös õppimise meetodid. 
Pärast mooduli lõpetamist ja kokkuvõtte kirjutamist foorumisse, tekkis mõte tunnikava tegemiseks: ühikute vaheliste seoste visualiseerimine.
Mis klassis ja kas ma üldse seda teen, selgub hiljem. Võib-olla tuleb parem mõte.
1.8 Lisamaterjalid


Mõtteid lühiartiklist
Grupitöö on nagu montaažiliin - iga töötaja vastutab osa lõpptoote eest, kuid neid saab täita eraldi.
Koostöö on nagu ettevõtte juhtimismeeskond, kes otsustab, millise suuna nad tahavad võtta. Koostöö nõuab, et üksikisikute vahel oleks otsene suhtlemine, mis hõlmab läbirääkimisi, arutelusid ja teiste perspektiivide hindamist.
Mõned koostööstrateegiad:
 • õpetajad võivad soovitada rühmas konkreetseid kohustusi omavaid rolle. Näiteks video tegemisel: skriptikirjutajad, toimetajad, videograafid, proportsioonide projekteerijad, näitlejad
 • Vastastikuse sõltuvuse edendamine - kasvatada õpikogukonda, kus õpilasi julgustatakse toetama üksteist.
 • Kasutage õpilaste teadmisi - Kui mõni õpilane on saavutanud oma õpieesmärgid, võivad nad arendada oma materjale ning õpetada ja abistada teisi õpilasi, kellel on raskusi.
 • Loo selged juhised - hea on, kui õpilased töötaksid välja klassiruumi reeglid, mis aitavad luua kogukonna tunnet. Neid tuleks pidevalt jälgida, et tõhusalt koostööd teha. Samuti võiks õpilastel lasta sõnastada hindamismaatriksi kriteeriumid, et nad teaksid, mida neilt oodatakse.
 • Konfliktide lahendamise mudel - Koostöös klassikultuuri loomine on igasuguse muutuse jaoks oluline. Kui õpilane ei ole seda klassikultuuri saavutanud, saab ta enda paremaks muutmiseks teha tegevuskava, lähtudes küsimustest:
  • mida ma täna teen?
  • mida ma homme teen?
  • mida ma järgmisel nädalal teen?
  • kuidas ma tean, et oleme olnud edukad?
 • Kui tekib konflikt, peaks õpetaja läbima samme, mille õpilased on välja töötanud konfliktide lahendamiseks. Õpetaja roll selles olukorras peaks olema juhendamine, esitades häid küsimusi, mis aitavad kaasa lahenduse leidmisele
Rollid, mis ei sõltu sisust:
 • Õppe eesmärgi kandja - vastutab meeskonna arutelu eest, et see oleks kooskõlas õppe eesmärgiga ja juhib vestlust selles suunas
 • Selguse guru - tagab arutlusel olevad/ esitatud küsimused oleks selgelt välja toodud, et oleks kergesti arusaadav ja keskendub teemale.
 • Visualiseerija - vastutab, et grupi mõtted ja ideed saaksid pildiks
 • Teadmiste süvendaja - vastutab küsimuste sünteesimise eest ja sügavuti minemise eest.

1.9 Mooduli kokkuvõte


Tegin viktoriini esimese korraga tulemusele 100!

Kokkuvõte foorumis:


kolmapäev, 27. veebruar 2019

TeachUPi 3. kursus: „Koostöös õppimine praktikas – kas minu õpilased õpivad koostöö kaudu?“

1. moodul - Koostöös õppimine


Minu eesmärgid selles moodulis:

Sissejuhatav tegevus.
Kirjutada Padletile enda tutvustus: kust olen pärit? mis aineid õpetan? kus õpetan? miks kursusega liitusin? mida soovin õppida? Vasta ka kahele kolleegile.
                                                                               
                                                                  Minu tutvustus:


1.1 Mis on koostöös õppimine


See kursus keskendub koostöös õppimisele, kuid lisaks käsitleb põgusalt probleem- ja ühisõpet. Need kolm on erimõisted, kuigi neid aetakse segamini. Näiteks ühisõpe on õpilaste õpiviisi suhtes rohkem struktureeritud, normatiivsem ja suunavam.

Video - subtiitrid ei lähe räägituga kokku.
Tänu Tuulile saan teada, mis on koostöös õppimine Griffini ja Kerri järgi:
Koostöös õppimina algab probleemi ühisest määratlemisest ja mõistmisest.
Seejärel koostatakse probleemi lahendamiseks suhtlemise ja läbirääkimise tulemusena tegevusplaan. Sellele järgneb tegevuste koordineeritud läbiviimine, protsessi jälgimine ning vajadusel tegevuste kohandamine ja muutmine.

Tegevus 1 - Mis on koostöös õppimine?


    1.2 Miks on koostöös õppimine vajalik


    Uuringud näitavad, et õpilased on motiveeritud, kui neil on kontroll oma õppetöö üle, kui nad õpivad midagi, mis on nende endi elus tähendusrikas, kui nad õpivad koos teistega. Koostöös õppimise lähendemisviiside eesmärk on pakkuda õpilastele aktiivseid õpikogemusi. Lisaks peitub selles potensiaal arendada 21. sajandi oskusi. Näiteks iseseisvat ja kriitilist mõtlemist, koostööpõhist probleemide lahendamist ning süvaõpet.Video - miks on tähtis, et õpilased õpiksid koostööd tegema?
Vastavad Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriigi, Kreeka ja Austria õpetajad. Sest...

 • ühesõpe rikastab ja edendab õppetööd ning teeb meid tugevamaks
 • ka päris maailmas on tavaks teha üksteisega koostööd
 • koostöö parandab klassi sotsiaalset õhkkonda 
 • koostöös õppimine võib edendada õpilaste õppetööd, kui seda tehakse pädevalt
 • annab õpilastele iseseisvust, innustab asju ise korraldama, seega muutuvad vastutustundlikumaks
 • käsitletav teema paistab mitmepalgelisem, kuna ideid on rohkem


Tegevus 2 - Miks on koostöös õppimine vajalik?
Mis eesmärgil lasete enda õpilastel paaris või rühmas töötada? 
Miks te seda lähenemisviisi kasutate?

                                                                               Minu mõtted: 

1.3 Õpetaja muutuv roll


Õpetaja kaks põhirolli:
 1. õpetaja kui õpiprotsessi kujundaja
 2. õpetaja kui kõrvalt jälgiv juhendaja
Video - annab vastused küsimusele: kui õpilased võtavad enda õpiprotsessis aktiivsema rolli, siis kuidas muudab see õpetaja osatähtsust?
 • innustav juht, kes selgitab, kinnitab ja annab nõu 
 • teejuht, tugiisik
 • juhendada õpilasi nende katsetustes ja tegevuses
 • tuleb lasta iseseisvalt avastada ja vigu teha
 • suutma panna õpilasi nägema asju erinevatest vaatenurkadest, eri perspektiividest
 • looma sobiva keskkonna, koostama õpiülesanded, kujundama nende õpiteekonda ja seejärel aitama saavutada lõppeesmärgi. Andes neile mõista, et ma olen olemas ja kui nad vajavad, võivad küsida nõu
 • igal õpilasel peab olema oma roll ja panus, nad peavad saama arutleda
 • seada sisse õige õppimiskultuur
 • kui on näha, et mõni ei tööta kokkulepitud viisil, siis tuleb silmast silma vestelda ja uurida selle põhjuseid.
 • peab uurima, kas koostöös töötamine on andnud paremaid õpitulemusi. Kui ei ole, siis peab õpetaja oma õpetamisviise analüüsima. Näiteks muutma ülesandeid või õpilasi rohkem toetama.

Tegevus 3 - Õpetaja muutuv roll
Millisena näen enda rolli õpetajana? Kas näen end õpiprotsessi kujundajana ja kõrvalt jälgiva juhendajana või lausa inspireeriva õpetajana?

                                                                                   Minu vastus:


1.4 Isikupärastatud õppest koostöös õppimiseni


Mõlemat lähenemisviisi käsitletakse uuenduslikuna ning mõlema eesmärk on õpilasi õppetöös võimestada ja selle kaudu nende juhirolli toetada.

Video - Javier Ramos Sancha

Rühmad on jagatud teadmiste järgi: väga heade, keskmiste ja kehvade oskustega õpilased. Nii on hõlbus pöörata tähelepanu ka nõrgemale õpilasele.
Igale rühmale annan eri küsimused. Tugevamatele raskemad küsimused. Nõrgematele kergemad küsimused.
Töötan korraga 4 õpilasega ca 10-15 min

Valikuline video - Katja Engelhardt

Tegevus 4 - Koostöös õppimine ja isikupärastatud õpe.
Kas oskate välja tuua nende kahe käsituse seoseid ja ühisjooni?teisipäev, 5. veebruar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

3 mooduli järg


3.3 Tunnikavade vastastikune hnindamine.


Täna hindasin kolme tunnikava:

 • Matemaatikaõpetaja tunnikava "Ringi pindala" keelekümblusklassis. Hea mõte, mida saaks ka kasutada. Teema just aktuaalne.
 • Vene keele õpetaja tunnikava "Korter"
 • Tunnikava "Digihügieen". Minu jaoks täiesti uus mõiste.
Minu tunnikava peaks veel kaks inimest hindama?!

3.4 Isikupärastatud õppest koostöös õppimiseni


Kuidas on seotud isikupärastatud õpe ja koostööõpe? Sellele vastab professor Kay Livingston videos.

Tegevus 3: Postita lõpetuseks midagi: hüvastijätt, tagasiside, mõtteterad jne

Minu mõtted:Lõpetuseks täitsin tagasiside küsimustiku

pühapäev, 3. veebruar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

3 mooduli järg


Sain oma tunnikava täna valmis. Seda saab vaadata siit

Tegevus 2: Mis oli tunnikava koostamisel kõige raskem?
                                                                           Minu vastus:


3.2 Oma tunnikava hindamine


Oma tunnikava hindasin nii


3.3 Töö esitamine ja tunnikavade vastastikune hindamine.


Esitasin oma tunnikava täna, 3.02. 2019 kell 23.03. Sain meili, kus kinnitati, et olen töö esitanud ja anti teada, et peagi saan e-kirja, kus on juhised kaaskursuslaste tööde hindamiseks. Seega tuleb nüüd natukene oodata.

Minu tunnikava hinnati nii (5.02.19). Praktiliselt kattub enesehinnanguga.