kolmapäev, 30. jaanuar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

3 moodul - Isikupärastatud õpe teie klassisMinu eesmärgid:


Tegevus 1: Milliseid ideid või näiteid te oma klassis proovite või mida neist enda õpilaste jaoks kohandate? Miks just neid?

Olin seekord esimene. Minu vastus:


3.1 Oma tunnikava ettevalmistamine

Enne kui hakkate tunnikava koostama, peaksite arvestama ka alltoodud aspekte.

 • mõelge oma klassi ja õpilaste mitmekesisusele seoses nende võimekuse ning õppimisega
 • mõelge tunnile või projektile, mille kallal sooviksite oma õpilastega eelolevatel nädalatel töötada
 • mõelge, kuidas võiksite kasutada selle kursuse meetodeid ja tööriistu, et kaasata kõiki oma õpilasi ning kohandada õpet, et see oleks neile tähendusrikas ja sobiv
 • mõelge, kuidas sobitada mistahes isikupärastatud õppe lähenemisviisi enda kooli hindamissüsteemigapühapäev, 27. jaanuar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

2 mooduli järg


2.3 Õpiprofiilide loomine: õpilaste vajaduste ja püüdluste mõistmine


On tähtis teada, milline on õpilaste õpiprofiil. See sisaldab põhiteavet õpilasele eriomaste, soovitavate õpitulemustega seotud eesmärkide kohta ning õpilase eelistusi õpitulemuste ja viiside kohta, kuidas eesmärgiga seotud pädevust näidata.
Tähtsam on see, et õpilane ise teaks, milline on tema õpiprofiil.
Profiilide loomise protsessis tunnevad õpilased end võimestatuna ja oma kogemuste juhtijana, astudes eestvedaja rolli. Õpetaja võib õpilaste aitamiseks esitada neile reflekteerivaid küsimusi positiivsete ja negatiivsete õpikogemuste kohta.

Video - Olivia Tagiuam selgitab enda õpieelistusi - kuidas tema kõige paremini õpib? Mis aitab tal õppida? milline klassikeskkond on temale kõige sobivam?

Tegevus 4: Õpiprofiilide loomine. Mil viisil lasta õpilasel enda profiile luua?
                                                                               Minu vastus: 

Lisaks videos esitatud küsimustele peaks õpilased mõtisklema, kuidas nad panustavad nendesse ainetesse, mis neile väga ei meeldi.
Õpiprofiilide koostamiseks võib olla video, mõttekaart, multikas, päevik jne


2.4 Teekond tavameetoditest isikupärastatud õppeni


Video - Anna Laghigna
Videol puuduvad eesti keelsed subtiitrid, seega on sisust raske aru saada. Subtiitrid saabusid 28.01 lõunast.

Lubas õpilastel kasutada tunnis nutitelefone kuulamisharjutusteks. Laadisid telefoni mp3 ja see võimaldas neil omas tempos ja omal ajal õppida.
Järgmisena hakkas looma QR-koode teiste materjalide nt YouTube´i videotele, informatiivsetele veebisaitidele ja lisategevustele.
Mõnikord koostas ka kontrollküsimusi, millele tuli individuaalselt kodutööna vastata ning seejärel rühmades koos tulemusi ja leitut arutada.
Teinekord mängisid Kahoot´i või Socrative, et teha kiirkontroll kujundava hindamise vormis.
On salvestanud palju ülesannete selgitusi, videoõpetusi, juhendeid kuidas digitööriistu kasutada. Neid saavad vajadusel vaadata uuesti õpilased, ka lapsevanemad.
Positiivne muutus toimus siis, kui proovis anda 1. korda õpilastele hääle ja valikuvõimaluseuurimisel põhinevate projektide ühiseks loomiseks. Kõigepealt küsis, kuidas nad eelistavad uut teemat õppida? Mis on nende lemmikud tunnitüübid ja klassitegevused? Millised õpetamismeetodid vastaksid kõige parmini nende õpistiilidele? Enamus vastas: minitundide videod ja rühmatöö tunnis.
Projekti (meie aja kangelased) alguses tegid ajurühhaku, lähtudes sellest, mida sa tahad õppida, mida sul tuleb õppida. Arutasid Padletit kasutades, mida nad juba teavad, mida tuleb neil uurida, mis küsimusi tuleb endalt küsida. Kust ja kuidas nad vastused leiavad. Said otsustada kellega koos töötavad (mõni rühmades, mõni iseseisvalt). Klassis arutati eesmärke ja oodatavaid tulemusi ja märgiti need kokkulepitud kontroll-lehele.
Lisaks individuaalsele tagasisidele ja töö toimetamisele Endomos või Google Docsis, olen aidanud infot mõista ja töödelda. Et toetada nende metatunnetuslikku peegeldust enda õppeprotsessi kohta, andsin õpilastele võimaluse koguda enda mõtted töö kohta blogisse. Nad said tähtsaid tundeid reflekteerida ja kirjutada enda digiportfoliotesse eesmärke edasiseks õppetööks.

Tegevus 5: Mida arvate videos nähtust? Kas saaksite tema tehtut korrata? Milliseid proovikive näete? Mida peaksite muutma?

Minu vastus: Video esimene osa on täiesti teostatav ja osaliselt olen seda ka teinud. Juhendeid digivahendite kasutamiseks pole salvestanud, aga õppimiseks ja harjutamiseks sobivate keskkondade linke olen jaganud. Projektide kohapealt ei oska ma jätkuvalt välja mõelda, millist projekti saaksin matemaatikast lähtuvalt anda. Samuti ei usu ma esialgu, et õpilased oskaksid seada eesmärke ja paika panna muid projekti läbiviimiseks vajalikke etappe. Aga võib-olla ma alahindan neid. Kujutan pigem ette vingumist ja virisemist: ei saa mittemillestki aru, ei oska jne.
Muutuma peaks võib-olla meie üldine õppimine ja õpiväljund. Niikaua kui tuleb teha eksameid ei ole niigi vähese ajaga võimalik projektidele aega raisata.

2.5 Isikupärastatud õpe ümberpööratud klassiruumi meetodil


Video - Dublini õpetaja Niall O`Conner tehnoloogiarikkas koolis.
Koolis ei kasutata õpikuid ega e-raamatuid. Keskendub õpilase ja õpetaja loodavale sisule, kasutades iPadi ja MacBooki.

Väga sisutihe video. Ja minu kauaoodatud näide matemaatikast.

Tegevus 6: Jagada mõtteid ümberpööratud klassiruumi näite kohta videos

                                                                   Minu mõtted:


2.6 Isikupärastatud õppe tööriistad ja allikad

Need võivad olla...
 • Tööriistad, mida kasutatakse õpilaste õppetöö reflektsiooni salvestamiseks. Näiteks kaamera, helisalvesti või nutitelefon
 • Õpiallikad, mis pakuvad sisu paljudes vormingutes. Näiteks digiõpik
Video - Ellen Schloep, Šveitsi PK
Õpilased salvestasid üksteist kehalise tunnis, et pärast ennast vaadata ja teha muudatusi.
Geogaafias hakkasid kaarte teisel viisil lugema. Esmalt kogesid nad mõistet "linnulennult" tähendust, tehes pile ülevalt ja külje pealt. Koostasid teistele mõistatusi ja võrdlesid neid. Sama pidi tegema koolimajaga. Tutvustati Google Mapsi.
Muusikatunnis mängisid lapsed äppide abil erinevate muusikariistadega.
Videos oli ka viidatud LearningAppsile, mida ma juba kasutan.

Tegevus 7: Täiendage isikupärastatud õppe tööriistade ja allikate nimekirja ning kommenteerige neid tööriistu ja allikaid, mida teate.

                                                       Minu vastus:


2.7 Hindamine isikupärastatud õppe keskkonnas


Video - Kathleen McClaskey

Õpitulemuste hindamine on olemuselt kujundav, see annab teavet, mis teadmised ja oskused on õpilane omandanud. See aitab kavandada järgmisi samme õppes ja õpetamises. Hindamine kui õppimine hõlmab enesehindamist, oma õppe üle reflekteerimist ja enda arengu jälgimist. Selle tulemusel automaatselt kohandatakse oma õpet.
Õpilased panna seatud standardeid analüüsima, et nad avaldaksid, kuidas nemad soovivad neid nõudeid täita. Siis nad on aktiivselt kaasatud oma õppesse ja nõuete täitmisse.

Tegevus 8: Kas kasutan kujundavat hindamist? Kuidas saan hindamismeetodeid kohandada, et nad paremini sobiksid isikupärastatud õppe lähenemisviisiga?

                                                                                                    Minu vastus: 


2.9 Lisamaterjal


Lisamaterjali on palju, mida tuleb edaspidi uurida.


2.10 Mooduli kokkuvõte


Tegin kokkuvõtva testi kaks korda 83 ja kolmas kord õnnestus teha 100.

Foorumisse kirjutasin:


laupäev, 26. jaanuar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

2 moodul - isikupärastatud õpe praktikasMeie töö õpetajana on aidata õpilastel arendada algatusvõimet

2 mooduli eesmärgid:
Tegevus 1: jagada mõnda naljakat seika või oma klassiga seotud kogemust millegi uue proovimisel.
                                                                                                   Minu vastus:

2.1 Eri õpiteekondade haldamine

Eri õpiteekondade haldamisel peavad õpetajad määratlema õpilaste eriomased eesmärgid. Samuti tuleb tuvastada, millliseid tulemeid õpilased eelistavad luua ja mil viisil nad soovivad eesmärgiga seotud pädevust näidata. Õpetaja võimaldab õpilastel valida, milliseid ülesandeid nad täidavad, kuidas nad õpisisu omandavad ja mil viisil neid hinnatakse. Peamine on panna õpilane tundma, et tal on õppeprotsessis selge sõnaõigus, selle asemel, et öelda talle, kuidas, mida ja millal ta peab õppima.
Alustuseks proovige anda õpilasrühmadele rohkem paindlikust ja omanikutunnet ning seejärel lähenege järk-järgult igale õpilasele individuaalsemalt.

Video - Iiri maapiirkonna algklassiõpetaja Iseult Mangani.
Ta õpetab koolis, kus ta on ainuke õpetaja, kes õpetab 15 last vanuses 4 kuni 12, sealhulgas hariduslike erivajadustega lapsi. Koolis on lubatud õpilastel oma nutiseadmed kaasa võtta, et neid vajadusel kasutada.
Iiri keele tunnis pani ta vanemad õpilased jutustust lugema ning lasi neil end seda tehes salvestada, et nad kuuleks, kuidas nad loevad. Samal ajal said keskmises vanuses õpilased sama jutu endale piltides ja võtmelausetes. Kõige noorematele andis ta ette pildid ja ehk sõna või paar. Õpilased pidid hinnatava tööna tunnis koonduma ja tegema kaadri kaupa tehnikas multika kajastades enda arusaama loost. Vanemad panid sisu enda valitud tempos kokku ja nooremad vaatasid tehtut ning kasutasid seda põhjana inglise keele suulises ja kirjalikus tunnis.
Ta arvab, et QR-koodid ja kõnerakenduste tekstid on väga kasulikud.
Õpilased saavad midagi luua. Näiteks raamatu Book Creatoris või WriteReaderis. Kaasab vanemaid õpilasi projektide loomisel. Näiteks QR-koode kehalise kasvatuse tunniks, nii et nad peavad uurima, mida ja kuidas peame õppima. Seejärel loovad nad noorematele mõeldud õppelõigu jaoks QR-koodi, kes kasutavad ülesande täitmiseks lihtsamaid materjale.

Tegevus 2: Analüüsige nähtut ja mõelge, kas on teistsuguseid viise. Missugune klassiasetus sellele kaasa aitaks. Milliseid tööriistu võiks kasutada?
                                                                                                     Minu vastus:

2.2 Õpilase juhirolli tugevdamine


Isikupärastatud õpe nõuab õpilase initsiatiivi. Selleks, et õpilased oma õppetööd ise kujundaksid, peavad nad olema proaktiivsed ja uskuma, et nende tegudel on mõju.

Video - Kornelia Lohynova, Slovakkia õpetaja ja õpetajate koolitaja, kes on spetsialiseerunud ettevõtlusharidusele.

 • Miks on isikupärastatud õppe puhul tähtis, et õpilased ise juhiksid oma õppetööd?
See õpe arvestab õpilase eripära. Õpetaja juhendab iga õpilast, tuginedes tema arengule, eesmärkidele ja motivatsioonile. Õpilased teevad eesmärkide saavutamiseks õpetajaga koostööd. Nad valivad oma õpistrateegiad, hindavad enda tööd ja teevad vajalikke muudatusi. Sellised õpilased on keskendunud pigem õppimisele kui hinnetele. Nad saavad õpet juhtida ja ühtlasi vastutavad selle eest.
 • Kuidas arendada õpilastes õppetöö juhtimise oskusi ja iseseisvust?
Looge oma klassis teadmishimu kultuur, õpetage õpilastele, kuidas küsimusi esitada. Kasutage võimalikult palju küsimusi, mis algavad sõnadega: miks..., kuidas..., mis oleks kui ...., ma olen mõtisklenud... Võimalusel valigu aruteluteema ise. Rakendage kvaliteetset projektipõhist õpet ja seostage õpitav tegeliku maailmaga.

Tegevus 3
Väide: Õpilaste algatusvõimet saab kõige paremini suurendada siis, kui õpilased saavad oma tööd iseseisvalt juhtida. Liiga palju toetamist ja abi muudavad õpilased sõltuvaks ning passiivseks.
Mida sellest arvate?

Minu vastus:
pühapäev, 20. jaanuar 2019

TeachUPi 2. kursus „Isikupärastatud õpe praktikas – kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?“

1 moodul - isikupärastatud õpe


Isikupärastatud õpe - õpetamis- ja õppimismeetodite kohandamine selliselt, et need võimaldaksid rohkem painlikkust ja õpilaste omanikutunnet.

Alexandra Licht ja Katja Engelhardt tuvustav video

Eesmärgid sellele kursusele:Tegevus 1: Tutvustada ennast kursusekaaslastele. Minu jutt pildil.

1.1 Mis on isikupärastatud õpe?


Isikupärastatud õpe tähendab õppimisviisi, kus õpilasel on enda õppetöö suhtes suurem omanikutunne, mistõttu ta oskab suunata õppimise fookust ja stiili, et saavutada paremaid õpitulemusi. Selline lähenemisviis muudab õpiprotsessi kaasahaaravamaks ja tõhusamaks. Eriti tähtis on see koolikeskkonnas, kus on heterogeenne õpilaskond - õpilased, kellel on mitmekesine ja erinev taust, õpivõime ning tase.

Video

Võimalus on õpetada väiksemates rühmades, kus õpilased õpivad üksteiselt, kasutada videoid ja mänge või praktiliste probleemide kaudu.

Diferentseerimise, individualiseerimise ja isikupärastamise erinevuste tabel
Koostajad: Barbara Bray ja Kathleen McClaskey.

Tegevus 2: Isikupärastatud õpe ja teie - reflekteerige oma õpivajadusi ja -huve
1.2 Õpetaja muutuv roll - miks on isikupärastatud õpe tähtis?


Varem püüdsime õpilastele eelkõige teadmisi edasi anda, tänapäeval keskendume oskustele: koostööle, probleemide lahendamisele, loovusele ja eneseregulatsioonile.
Õpilased peavad olema aktiivsed õppijad aga õpetajad peavad muutuma mentoriteks ja suunanäitajateks, kes keskenduvad rohkem õpiprotsessile kui õpetatava sisule.
isikupärastatud õpet rakendades loob õpetaja õpilastele sellised tingimused, mis võimaldavad neil aine sisu õppida. Õpilased õpivad aine sisu eri viisil, olenevalt nende eelistustest, kuid õpetaja juhendamisel.

Video, mis näitab millist mõju on isikupärastatud õppe rakendamine avaldanud Chicaco koolides õpilastele, vanematele, õpetajatele ja koolijuhtidele.

Tegevus 3: Miks on isikupärastatud õpe tähtis?

1) Millisena näete enda rolli õpetajana? Kas see seisneb teadmiste ja ideede edasiandmises või pigem õpikäsitluse vahendamises? Kas see on aastate jooksul muutunud? Kas teie arusaam õpetaja rollist on muutunud võrreldes ajaga, kui olite ise õpilane?
2) Kas soovite ka ise isikupärastatud õpet rakendada? Milliseid probleeme võib teil seejuures ette tulla?
1.3 Ülevaade isikupärastatud õppe tavadest


Video - Portugali algkooliõpetaja Rui Lima
Nende kool edendab projektipõhist õpet ja ümberpööratud klassiruumi metoodikat.
Õppetöö võib toimuda mistahes kooli osas.
Nende moto - üks laps, üks tulevik
Missioon - luua selliseid õpikeskkondi, milles arvestatakse ja austatakse iga lapse vajadusi ja suhtumist.
Kasutavad teholoogiat, mis toetab projektipõhiseid ja õpilasekeskseid õpikäsitlusi, mis innustavad õpilasi arutama, otsuseid langetama ja enda õppetöös aktiivset rolli võtma.
Veel üks isikupärastatud õppe rakendamine on pannaõpilased uurimistööd tegema ninga alustada väljundite loomist probleemist, küsimusest või väljakutsest. Anname õpilastele voli otsustada, mida ja kuidas teha.
Pärast väljasõitu, kus puhastati lähedal asuvat randa, küsiti õpilastelt: mida saaks teha selle suure keskkonnaprobleemi lahendamiseks? Õpilaste valikud:
- ookeani saastatuse teemaline kunstiteos
- video ChromaKey tehnoloogiaga
- hinnata, kui palju prügi on Portugali randadesse kogunenud
- luuletuse tegemine, millele palusid abi muusikaõpetajalt laul komponeerida
Osalema peavad nii õpilased, õpetajad, assistendid ja ka lapsevanemad

Isikupärastatud õppe rakendamiseks on lihtsam järgida õpilaste huvi ja motivatsiooni.Õppimine peaks käima sellise skeemi alusel:Õpetaja töö on jälgida ja loomisprotsessi abistada. Eriti neid, kes on ülesannetega kimpus. Suurim proovikivi on aidata kõiki õpilasi, sest lapsi on palju, aga õpetajat ainult 1. Raske on ka aru saada, kes töötab ja kes lihtsalt jälgib teisi.
Neil on kahenädalased töökavad, mida õpilastel tuleb täita teatava iseseisvusega. See kava hõlmab:
- ülesannete nimekirja, mida õpilased saavad enda valitud ajal ja kohas täita
- mõned rühmatööd, mida nad peavad koolis koostöös tegema; õppimise loo järgmine kuni lõputöö koostamiseni
- mõni õpetajakeskne tegevus, mõnikord ainult mõnele õpilasele, mis hõlmab teatud sisu või oskuste omandamist
- isiklikud projektid, mis võimaldavad õpilastel õppida enda isiklikust huvist lähtuvalt.
Sellise lähenemisviisi jaoks on väga kasulikuks osutunud Office365 rakendus OneNote
Samamoodi on kasulik koostöös õppimiseks mõeldud ClassFlow platvorm, mille abil õpilaste tööd jälgida.

Tegevus 4: Uurida antud praktikanäiteid. Esitada küsimusi või anda kommentaare. Võite ka lisada oma praktikaid.

Praktikanäited (pildil minu kommentaar):

 • Projektõpe - laske õpilastel valida, millele nad oma projektis keskenduvad ning aidake neil koostada strateegiline kava, mille abil projekti ellu viia

 • Enesehindamine - laske õpilastel oma õppetööd hinnata, et nad saaksid enda õppeviisist teadlikumaks ja oskaksid tulevikus õpieelistuste kohta paremaid otsuseid teha

 • Ümberpööratud klassiruum - salvestage loengud ja seletused, mida tavaliselt klassis annaksite ning määrake need õpilastele kodutööks. See võimaldab teil õpilastega sagedamini individuaalset tööd teha.

 • Tööjaamad - varustage oma klassiruumid tööjaamadega, kus õpilased saavad eri viisil ja eri materjalide abil õppida. Õpilased saavad valida, milliseid tööjaamu nad õppimiseks kasutavad.

 • Töökavad - looge pikaajalised töökavad, mida õpilased saavad teie seatud piiride raames isikupärastada.

 • Veebis juhendamine - mõnikord jäävad õpilased hätta valdkondades, milles teie ei oska neid kuigi hästi aidata. Lubage õpilastel kasutada lastevanemate, teiste õpetajate või kogukonna inimeste abi, kes on valmis küsimustele veebis vastama.

 • Kaaslaste õpetamine - tugevamad/kiiremad õpilased juhendavad aeglasemaid/nõrgemaid


1.4 Teie tunikava: sissejuhatus kursuse lõputöösse


Tegevus 5: Kuidas isikupärastatud õpet hinnata?
Mõelda, milliseid kriteeriume peaksime hindamise puhul kasutama:

- Kas õpilased saavad tegevusele, eesmärgile jms paindlikult läheneda?
MV: enamus vaatab, kuidas vähima pingutusega saaks parima tulemuse.

- Kas õpilased määravad ise, millele nad õppetöös keskenduvad?
MV: Selliseid õpilasi nagu Marje Hiie kirjeldab (õpilane ise pakkus välje, et ta võib lisaks teha luuletuse ja Quizizz küsitluse koostada) on üksikud. Mis õpitulemused õpilane saavutama peab  annab õppekava, aga kas õpilane teeb miinimumi või maksimumi, see on tema valik ja vastavalt valikule on ka hinne/hinnang.

- Kas õpilased pääsevad ligi eri allikatele, et enda õpieesmärke täita?
MV: Kui õpilasel on soov ligi pääseda, siis on kõik võimalused olemas või need leitakse.

- Kas õpetaja juhib õpiprotsessi?
MV: Selle õppe ettevalmistus lasub ju õpetajal. Sellega ta juba mingil määral suunab, kuhu peaks laps liikuma. Kuidas, seda otsustab õpilane, ja õpetaja on vajadusel abiks kitsaskohtadest üle saamiseks.

- Kas õpilastel on võimalusi oma õppetööd reflekteerida?
MV: Kui paljud seda teadlikult teevad? Kui saavad oma töö kätte, saadavad selle kohe prügikasti. Ei võta vaevaks isegi vigu vaadata.

- Kas õpetajal on õpiprofiilid, mis sisaldavad ajakohaseid andmeid õpilaste tugevate külgede, vajaduste, motivatsiooniallikate, arengu ja eesmärkide kohta?
MV: Minul neid küll kahjuks ei ole. Nagu Kristiina ütles, on mingi tunne. Mis õpilast motiveeriks? Võiks ju õpilaselt küsida.

- Kas õpikeskkond soodustab omanikutunnet ja eri lähenemisviise probleemide lahendamiseks?
MV: Selleks, et ise midagi luua, loovalt mõelda ja arutleda, peaks teadma fakte. Aga neid ei ole, kui neid ei õpi. Seega on vaja ka tavalist valemite ja reeglite õppimist, et oleks tööriistu, millega opereerida.

1.5 Lisamaterjal


Khan Academy - artikkel ja video

Video õppimise olemuse kohta tulevikus

Video - Türgi õpetajate reflektsioonid isikupärastatud õppe kohta:
Küsimustik nende huvide ja suhtumiste kohta, mille põhjal pani kokku rühma ja kujundas nende jaoks õpimudelid ning lasi lõpetada pooleliolevaid õpieesmärke täita. Andis neile Google Classroomi kasutades paidliku kodutööd, arvestades nende huve ja õppimistempot.


1.6 Mooduli kokkuvõte

Moodulis omandatud teadmiste kontrollimiseks viktoriin.
Parandasin esimese küsimuse õige vastuse valeks, aga ülejäänud vastasin õigesti.

Foorumis tuleb vastata kolmele küsimusele:
1) Kas olete saavutanud mooduli alguses seatud õpieesmärgid?
2) Meenutage üht üllatavat või huvitavat infokildu, mida te mooduli käigus teada saite.
3) Millised küsimused jäid teie jaoks mooduli lõpus vastamata?

Minu vastused said sellised:


neljapäev, 17. jaanuar 2019

Tulevikuõpetaja koolitus

IV moodul


Koolitaja: Tiit Mauer
17.01 - 21.01.2019 Viljandi Jakobsoni Koolis

Tänapäeval on õpetajal vaja:

 • Täita Stuudiumi
 • Teha õppematerjale
 • Luua ja kasutada teste ja äppe


Koolielus liitusime kogukonnaga ja tegime enesetutvustuse: Olen matemaatikaõpetaja, kes õpetab 5.-9. kl. Kasutan üsna palju digivahendeid ja jagan oma kogemust ja kolleegidele. IV moodulit läbin 2. korda.

Oma CV tuleks teha

Keskkond  PBworks

Individuaalse tööna tuli teha Coggle keskkonnas mõistekaart "Minu digitaalne identiteet"

Pärast minu lahkumist kell 17 räägiti veel netiketist.

Netikett - võrguviisakus. Tuleneb kahest sõnast neti + etikett

 1. Pea meeles, et teisel pool ekraani on ka inimene
 2. Järgi internetis tegutsedes samu reegleid ja tavasid nagu reaalses maailmas
 3. Te, kus sa küberruumis asud
 4. Austa teiste inimeste aega ja ühendust internetiga
 5. Näita ennast internetis parimast küljest
 6. Jaga oma teadmisi teistega
 7. Aita hoida leimamist (provotseerimist) kontrolli all
 8. Austa teiste inimeste privaatsust
 9. Ära kasuta oma võimu kuritahtlikult
 10. Ole teiste vigade suhtes salliv
2. kontaktpäeva ei toimunud, kuna koolitajaga ei oldud rahul. Otsustati koolitus katkestada.