pühapäev, 27. jaanuar 2019

TeachUPi 2. kursus: Isikupärastatud õpe praktikas - kas minu õpilased juhivad enda õppetööd?

2 mooduli järg


2.3 Õpiprofiilide loomine: õpilaste vajaduste ja püüdluste mõistmine


On tähtis teada, milline on õpilaste õpiprofiil. See sisaldab põhiteavet õpilasele eriomaste, soovitavate õpitulemustega seotud eesmärkide kohta ning õpilase eelistusi õpitulemuste ja viiside kohta, kuidas eesmärgiga seotud pädevust näidata.
Tähtsam on see, et õpilane ise teaks, milline on tema õpiprofiil.
Profiilide loomise protsessis tunnevad õpilased end võimestatuna ja oma kogemuste juhtijana, astudes eestvedaja rolli. Õpetaja võib õpilaste aitamiseks esitada neile reflekteerivaid küsimusi positiivsete ja negatiivsete õpikogemuste kohta.

Video - Olivia Tagiuam selgitab enda õpieelistusi - kuidas tema kõige paremini õpib? Mis aitab tal õppida? milline klassikeskkond on temale kõige sobivam?

Tegevus 4: Õpiprofiilide loomine. Mil viisil lasta õpilasel enda profiile luua?
                                                                               Minu vastus: 

Lisaks videos esitatud küsimustele peaks õpilased mõtisklema, kuidas nad panustavad nendesse ainetesse, mis neile väga ei meeldi.
Õpiprofiilide koostamiseks võib olla video, mõttekaart, multikas, päevik jne


2.4 Teekond tavameetoditest isikupärastatud õppeni


Video - Anna Laghigna
Videol puuduvad eesti keelsed subtiitrid, seega on sisust raske aru saada. Subtiitrid saabusid 28.01 lõunast.

Lubas õpilastel kasutada tunnis nutitelefone kuulamisharjutusteks. Laadisid telefoni mp3 ja see võimaldas neil omas tempos ja omal ajal õppida.
Järgmisena hakkas looma QR-koode teiste materjalide nt YouTube´i videotele, informatiivsetele veebisaitidele ja lisategevustele.
Mõnikord koostas ka kontrollküsimusi, millele tuli individuaalselt kodutööna vastata ning seejärel rühmades koos tulemusi ja leitut arutada.
Teinekord mängisid Kahoot´i või Socrative, et teha kiirkontroll kujundava hindamise vormis.
On salvestanud palju ülesannete selgitusi, videoõpetusi, juhendeid kuidas digitööriistu kasutada. Neid saavad vajadusel vaadata uuesti õpilased, ka lapsevanemad.
Positiivne muutus toimus siis, kui proovis anda 1. korda õpilastele hääle ja valikuvõimaluseuurimisel põhinevate projektide ühiseks loomiseks. Kõigepealt küsis, kuidas nad eelistavad uut teemat õppida? Mis on nende lemmikud tunnitüübid ja klassitegevused? Millised õpetamismeetodid vastaksid kõige parmini nende õpistiilidele? Enamus vastas: minitundide videod ja rühmatöö tunnis.
Projekti (meie aja kangelased) alguses tegid ajurühhaku, lähtudes sellest, mida sa tahad õppida, mida sul tuleb õppida. Arutasid Padletit kasutades, mida nad juba teavad, mida tuleb neil uurida, mis küsimusi tuleb endalt küsida. Kust ja kuidas nad vastused leiavad. Said otsustada kellega koos töötavad (mõni rühmades, mõni iseseisvalt). Klassis arutati eesmärke ja oodatavaid tulemusi ja märgiti need kokkulepitud kontroll-lehele.
Lisaks individuaalsele tagasisidele ja töö toimetamisele Endomos või Google Docsis, olen aidanud infot mõista ja töödelda. Et toetada nende metatunnetuslikku peegeldust enda õppeprotsessi kohta, andsin õpilastele võimaluse koguda enda mõtted töö kohta blogisse. Nad said tähtsaid tundeid reflekteerida ja kirjutada enda digiportfoliotesse eesmärke edasiseks õppetööks.

Tegevus 5: Mida arvate videos nähtust? Kas saaksite tema tehtut korrata? Milliseid proovikive näete? Mida peaksite muutma?

Minu vastus: Video esimene osa on täiesti teostatav ja osaliselt olen seda ka teinud. Juhendeid digivahendite kasutamiseks pole salvestanud, aga õppimiseks ja harjutamiseks sobivate keskkondade linke olen jaganud. Projektide kohapealt ei oska ma jätkuvalt välja mõelda, millist projekti saaksin matemaatikast lähtuvalt anda. Samuti ei usu ma esialgu, et õpilased oskaksid seada eesmärke ja paika panna muid projekti läbiviimiseks vajalikke etappe. Aga võib-olla ma alahindan neid. Kujutan pigem ette vingumist ja virisemist: ei saa mittemillestki aru, ei oska jne.
Muutuma peaks võib-olla meie üldine õppimine ja õpiväljund. Niikaua kui tuleb teha eksameid ei ole niigi vähese ajaga võimalik projektidele aega raisata.

2.5 Isikupärastatud õpe ümberpööratud klassiruumi meetodil


Video - Dublini õpetaja Niall O`Conner tehnoloogiarikkas koolis.
Koolis ei kasutata õpikuid ega e-raamatuid. Keskendub õpilase ja õpetaja loodavale sisule, kasutades iPadi ja MacBooki.

Väga sisutihe video. Ja minu kauaoodatud näide matemaatikast.

Tegevus 6: Jagada mõtteid ümberpööratud klassiruumi näite kohta videos

                                                                   Minu mõtted:


2.6 Isikupärastatud õppe tööriistad ja allikad

Need võivad olla...
  • Tööriistad, mida kasutatakse õpilaste õppetöö reflektsiooni salvestamiseks. Näiteks kaamera, helisalvesti või nutitelefon
  • Õpiallikad, mis pakuvad sisu paljudes vormingutes. Näiteks digiõpik
Video - Ellen Schloep, Šveitsi PK
Õpilased salvestasid üksteist kehalise tunnis, et pärast ennast vaadata ja teha muudatusi.
Geogaafias hakkasid kaarte teisel viisil lugema. Esmalt kogesid nad mõistet "linnulennult" tähendust, tehes pile ülevalt ja külje pealt. Koostasid teistele mõistatusi ja võrdlesid neid. Sama pidi tegema koolimajaga. Tutvustati Google Mapsi.
Muusikatunnis mängisid lapsed äppide abil erinevate muusikariistadega.
Videos oli ka viidatud LearningAppsile, mida ma juba kasutan.

Tegevus 7: Täiendage isikupärastatud õppe tööriistade ja allikate nimekirja ning kommenteerige neid tööriistu ja allikaid, mida teate.

                                                       Minu vastus:


2.7 Hindamine isikupärastatud õppe keskkonnas


Video - Kathleen McClaskey

Õpitulemuste hindamine on olemuselt kujundav, see annab teavet, mis teadmised ja oskused on õpilane omandanud. See aitab kavandada järgmisi samme õppes ja õpetamises. Hindamine kui õppimine hõlmab enesehindamist, oma õppe üle reflekteerimist ja enda arengu jälgimist. Selle tulemusel automaatselt kohandatakse oma õpet.
Õpilased panna seatud standardeid analüüsima, et nad avaldaksid, kuidas nemad soovivad neid nõudeid täita. Siis nad on aktiivselt kaasatud oma õppesse ja nõuete täitmisse.

Tegevus 8: Kas kasutan kujundavat hindamist? Kuidas saan hindamismeetodeid kohandada, et nad paremini sobiksid isikupärastatud õppe lähenemisviisiga?

                                                                                                    Minu vastus: 


2.9 Lisamaterjal


Lisamaterjali on palju, mida tuleb edaspidi uurida.


2.10 Mooduli kokkuvõte


Tegin kokkuvõtva testi kaks korda 83 ja kolmas kord õnnestus teha 100.

Foorumisse kirjutasin:


Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar